Lietošanas Noteikumi (“Noteikumi”)

Pēdējoreiz atjaunoti: 23. Janvārī, 2016. gadā

Lūdzu izlasiet šos Lietošanas Noteikumus (“Noteikumus”, “Lietošanas Noteikumus”) uzmanīgi pirms lietojat https://lv.intelligentlabs.org vietni (“Pakalpojumu”), ko vada Rad One LTD (“mēs”, “mums”, vai “mūsu”).

Jūsu pieeja Pakalpojumam un tā lietošana ir atļauta ar jūsu piekrišanu šiem Noteikumiem un pakļaujoties tiem. Šie Noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, piekļūstot vai lietojot mūsu Pakalpojumu.

Piekļūstot vai lietojot mūsu Pakalpojumu, jūs dodiet savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat jebkurai šo Noteikumu daļai, jūs piekļuve Pakalpojumam ir liegta.

Pirkumi


Mēs jūs iedrošinām iepazīties ar jūsu tiesībām, kādas ir aprakstītas 1979. Preču Pārdošanas Aktā, 1977. gada Negodīgu Līguma Noteikumu Aktā un 1999. gada Negodīgu Noteikumu Patērētāju Līgumu Noteikumos.

Ja vēlaties iegādāties jebkuru produktu vai pakalpojumu, kāds ir pieejams Pakalpojumā (“Pirkums”), jums var tikt prasīts iesniegt zināmu informāciju, kas  ir saistīta ar jūsu Pirkumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu kredītkartes numuru, jūsu kredītkartes derīguma termiņu, jūsu rēķina adresi un jūsu piegādes informāciju.

Jūs apliecināt un garantējiet, ka: (i) jums ir likumīgas tiesības lietot jebkruru kredītkarti vai kredītkartes vai citas maksājuma metodes attiecībā uz Pirkumu; un, ka (ii) informācija, kuru iesniedzat ir patiesa, pareiza un pilnīga. Jūs apzināties un piekrītat, ka Rad One LTD nav atbildīgi par jebkādu zaudējumu vai bojājumu, kāds ir radies iesniedzot nepatiesu vai neprecīzu informāciju.

Iesniedzot šādu informāciju, jūs garantējiet mums tiesības iesniegt informāciju trešajām pusēm, ar mērķi sekmēt Pirkuma pabeigšanu.

Mēs saglabājam tiesības atteikties vai atcelt jūsu pasūtījumu jebkurā laikā zināmu iemeslu dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: produkta vai pakalpojuma pieejamību, kļūdām produkta aprakstā vai cenā, jūsu pasūtījuma kļūdā vai citu iemeslu dēļ. Jūs apzināties un piekrītat, ka Rad One LTD nevar uzņemties jebkādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kādi ir radušies šādas atcelšanas gadījumā.

Mēs saglabājam tiesības atteikties vai atcelt jūsu pasūtījumu, ja krāpniecība vai aizdomu gadījumā par neautorizētu, vai nelegālu transakciju.

Mēs piedāvājam 30 dienu naudas atgriešanas politiku visiem produktiem. Lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz support@intelligentlabs.org, iekļaujot sava pasūtījuma identifikācijas numuru vairāk informācijai.

Mēs piegādājam 3 piegādes veidus

  • Prioritāra (1-2 Dienas)
  • Standarta (5-7 Dienas)
  • Paātrināto (2-5 Dienas)

Atmaksa

Ja jūs neesat 100% apmierināts ar savu pirkumu, jūs variet atgriezt produktu un saņemt atmaksu pilnā mērā vai apmainīt produktu pret citu, gan līdzīga veida, gan cita.

Jūs variet atgriezt produktu 30 dienas, kopš datuma, kurā jūs to iegādājāties.

Lūdzu rakstiet mums uz support@intelligentlabs.org lai saņemtu atmaksu

Pieejamība, Kļūdas un Neprecizitātes

Mēs patstāvīgi uzlabojam mūsu produktu un pakalpojumu klāstu, kādi tiek piedāvāti Pakalpojumā. Produkti vai pakalpojumi, kādi ir pieejami mūsu Pakalpojumā var būt ar nepareizām cenām, neprecīzi aprakstīti vai nepieejami un mēs varam saskārties ar  and we may experience aizkavētu informācijas atjaunošanu Pakalpojumā, un mūsu reklāmās citās vietnēs. Jūs apzināties un piekrītat, ka jebkāds šāds produkta piedāvājums nav likumīgs piedāvājums un nespēj izraisīt juridiskas sekas.

Mēs nevaram garantēm un negarantējam jebkādas informācijas precizitāti vai pilnību, ieskaotot cenas, produktu attēlus, specifikācijas, pieejamību un pakalpojumus. Mēs saglabājam tiesības mainīt vai atjaunot informāciju, lai labotu kļūdas, neprecizātes vai iepriekš izlaistu informāciju jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Sekcija “Pieejamība, Kļūdas un Neprecizitātes” neskar esošās likumā noteiktās tiesības.

Sacensības, Likmju Spēles un Akcijas

Jebkādas sacensības, likmju spēles un akcijas (Any contests, sweepstakes or other promotions (kopīgi, “Akcijas”), kādas tiek piedāvātas Pakalpojumā, var tikt pārvaldītas ar noteikumiem, kas atšķiras no šiem Noteikumiem. Ja jūs piedalāties jebkādā Akcijā, lūdzu pārskatiet atbilstošos noteikumus tāpat kā mūsu Privatuma Politiku. Ja Akcijas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, spēkā ir Akcijas noteikumi. Jebkuras citas Akcijas noteikumi un nosacījumiem ir neatkarīgi no šīs vienošanās.

Konti

Jums izveidojot pie mums kontu, jums vienmēr ir jāiesniedz mums precīza, pilnīga un aktuāla informācija. Pretēja rīcība tiks uzskatīta par Noteikumu pārkāpumu, kas var novest pie tūlītēja jūsu Pakalpojuma konta dzēšanas.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles, kuru izmantojat, lai piekļūtu pakalpojumam, sargāšanu un par jebkādām aktivitātēm, kādas tiek veiktas izmantojot jūsu paroli, gan mūsu Pakalpojumā, gan trešo pušu vietnēs.

Jūs piekrītat neatklāt savu paroli nekādām trešajām pusēm. Jums ir mūs nekavējoties jābrīdina, uzzinot, ka ir noticis drošības pārkāpums vai neautorizēta pieeja jūsu kontam.

Jūs nedrīkstat izmantot kā lietotāja vārdu citas personas vai organizācijas vārdu, vārdu, kura lietošana ir pret likumu, preču zīmes vārdu, kas ir citas personas vai organizācijas tiesību subjekts bez atbilstošas autorizācijas, vai vārdu, kas ir savādāk aizskarošs, vulgārs vai nekrietns. Jūs apzināties un piekrītat, ka mūs nevar saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kādi ir radušies no jebkādiem jūsu veiktiem sagrozījumiem šajā jautājumā.

Intelektuālais Īpašums

Pakalpojums un tā orģinālais saturs, sastāvdaļas un funkcionalitāte ir un paliks ekskluzīvā Rad One LTD un tā licences devēju īpašumā. Pakalpojumu aizsargā autortiesību likums, preču zīmju likums un citi likumi, gan Apvienotajā Karalistē, gan citās valstīs. Mūsu preču zīmes un etiķetes nedrīkst tikt lietotas saistbā ar jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem bez iepriekšējas rakstiskas Rad One LTD atļaujas.

Saites Uz Citām Vietnēm

Mūsu pakalpojumā var atrasties saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder un neatrodas  Rad One LTD pārvaldībā.

Rad One LTD nekontrolē un nevar uzņemties atbildību par saturu, privātuma politikām vai veiktajām darbībām jebkādās trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos. Jūs atzīstat un piekrīat, ka Rad One LTD nebūs tieši vai netieši atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kādi varētu rasties, vai par kādu rašanos varētu tikt apgalvots, saistībā ar šāda satura izmantošanu, paļaušanos uz šādā saturā teikto, vai pakalpojumiem, kādi ir pieejami caur jebkādām šādām vietnēm vai pakalpojumiem.

Mēs stingri iesakām, lai jūs izlasītu noteikumus un nosacījumus, un privātuma politikas jebkādās trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos, kurus jūs apmeklējat.

Kompensācija

Jūs piekrītat aizstāvēt, nodrošināt un nekaitēt Rad One LTD un tā licences, un licences turētājus, un to darbiniekus, algotņus, aģentus, virsniekus un direktorus no un pret jebkādām prasīām, zaudējumiem, saistībām, bojājumiem, and their employees, contractors, agents, officers, and directors, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, parādsaistībām, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jurista izdevumiem), kas ir radušies no a) jūsu vai citas personas piekļuves Pakalpojumam un tā izmantošanas, lietojot jūsu kontu un paroli, vai b) šo Noteikumu pārkāpšanas.

Atbildības Ierobežošana

Nekādā gadījumā ne Rad One LTD, ne tā direktori, darbinieki, partneri, aģenti, piegādātāji vai citas saistītās personas nevar būt atbildīgi par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai soda zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, peļņas, datu, labvēlības zaudējumiem, vai citiem nemateriāliem zaudējiem, kādi radušies no (i) jūsu pieejas, lietošanas vai nespējas piekļūt Pakalpojumam; (ii) jebkādas trešo pušu uzvedības, vai satura publicēšanas Pakalpojumā (iii) jebkāda satura, kāds iegūts no Pakalpojuma; un (iv) neautorizētas pieejas, lietošanas vai izmaiņu veikšanas jūsu saziņā vai saturā, vai tā balsītos uz garantiju, līgumu, zaudējumu piedziņu (ieskaitot nolaidību) vai jebkādas citas legālās teorijas, neatkarīgi no tā, vai mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību un pat ja tiek konstatēts, ka šeit aprakstītajam tiesiskajam regulējumam nav sasniegts tā galvenais mērķis

Noliegšana

Lietojot pakalpojumu, visu atbildību uzņematies tikai jūs. Pakalpojums tiek piedāvāts, balstoties uz “IR KĀDI IR” un “IR KĀDS PIEEJAMS” principa. Pakalpojums tiek piedāvāts bez jebkādām garantijām, ne izteiktām, ne netiešām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešās pārdošanas garantijām, piemērotību noteiktam mērķim, nepārkāpšanu vai izpildes gaitu.

Izslēgumi

Nenonākot pretrunā ar iepriekšminēto, nekādā gadījumā Rad One LTD nekad nebūs atbildīgs jūsu, vai jebkuras citas personas, priekšā par jebkuru netiešu, nejaušu, izrietošu, īpašu sodu vai zaudējumu, vai bojājumu, kas izriet no šiem noteikumiem, ir saistīti ar tiem, izmantojot šo Pakalpojumus, šo Noteikumu satura būtību, šo Noteikumu izbeigšanu vai citādi, ieskaitot, bet ne tikai, par miesas bojājumiem, datu zaudēšanu, biznesu, tirgiem, uzkrājumiem, ienākumiem, peļņu, izmantošanu, ražošanu, reputāciju vai nemateriālo vērtību, kas paredzēta vai kā citādi, vai ekonomiskajiem zaudējumiem, saskaņā ar jebkuru atbildības teoriju (neatkarīgi no tā, vai tā ir noslēgta līgumā, deliktā, stingri noteikta atbildībā vai kāda cita teorijā, likumā vai paškapitālā), neatkarīgi no nolaidības vai cita Rad One LTD vai jebkuras personas, par kuru ir atbildīga Rad One LTD, vainas vai pārkāpuma (ieskaitot bez ierobežojumiem rupju neuzmanību un būtisku pārkāpumu), pat ja Rad One LTD ir ticis informēts par šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamību.

Piemērojamais Likums

Šie Noteikumiem tiks piemēroti un tie tiks sastādīti, sekojot Anglijas un Velsas likumiem, neņemot vērā tā kolīziju normas.

Ja mēs neizpildīsim nekādas šo noteikumu tiesības vai nosacījumus, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja kādu no šo noteikumu noteikumiem tiesa atzīst par nederīgiem vai neizpildāmiem, pārējie šo noteikumu noteikumi paliks spēkā. Šie Noteikumi veido visu mūsu starpā noslēgto vienošanos par mūsu Pakalpojumu, un tie aizstāj un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, kas varētu būt mūsu starpā attiecībā uz Pakalpojumu.

Izmaiņas

Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja izmaiņas ir būtiskas, mēs centīsimies paziņot par to vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kādas izmaiņas ir būtiskas, tiks noteikts pēc mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie labojumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat, ka pārskatītie noteikumi jums ir saistoši. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, jums jāpārtrauc pakalpojuma lietošana.

Privātuma Politika un Sīkdatņu Politika

Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma Politiku un Sīkdatņu Politiku. Jūs piekrītat, ka tie ir daļa no šiem noteikumiem. Pirms Pakalpojuma izmantošanas jums jāizlasa mūsu privātuma politika un sīkdatņu politika.

Sazinieties Ar Mums

Ja jums ir jebkādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums.

Legūsti 15% Atlaidi Savam Pirmajam Pasūtījumam

Ievadiet savu epasta adresi, lai saņemtu savu 15% atlaides kuponu